ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น   Welcome to the website of the BanToon Subdistrict Administration Organization   
โทร. 08-2895-7321

อบต.บ้านตุ่น
โทรศัพท์/โทรสาร

๐๕๔-๔๒๓๐๙๘

 

 
โทร. 09-9446-0987


 
Visitors

 -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

5 พฤษภาคม 2565
 -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลเก็บรักษากุญแจ ควบคุม บำรุงรักษา การใช้รถส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น

11 มกราคม 2565

 -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

23 พฤศจิกายน 2564

 -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ 
      (สถ. และผถ.4/4)  และเรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ (สถ. และผถ.4/5)

22 ตุลาคม 2564
 -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น

30 กันยายน 2564

 
 -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

14 กันยายน 2564

 
 -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

25 มิถุนายน 2564

 
 -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

21 มิถุนายน 2564


 -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 6 อัตรา

8 มิถุนายน 2564

 -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ตาม พรบ. สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

31 พฤษภาคม 2564

    -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๕๑-๐๐๒๔
         สายทุ่งวันตกบ้านบัว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1ุ6 พฤศจิกายน 2565

    -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งวันตกบ้านบัว 
         หมู่ที่ ๔ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา รหัสสายทาง พย.ถ.๕๑-๐๐๒๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
14 พฤศจิกายน 2565

    -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหม้อหมู่ที่ ๕ 
        ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
24 กุมภาพันธ์ 2565

    -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
         บ้านตุ่นใต้ หมู่ที่ 1 อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
2 ธันวาคม 2564

    -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง โครงการก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศาลเจ้าพ่อเรืองโดยก่อสร้างห้องน้ำประชาชน 
         ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
1 ธันวาคม 2564

    -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนดอนกรีตเสริมเหล็ก สายหางบ้านตุ๋นใต้ หมู่ที่๑ -บ้านทุ่งกิ่ว หมู่ที่ ๑๐ 
        ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
27 กันยายน 2564

    -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่มร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นพย.ถ.๕๑-๐๐๘ สายทุ่งดง 
         หมู่ที่ ๕ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๘๙o ตารางเมตร ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
7 กันยายน 2564

    -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นพย.ถ.๕๑-0๐๗ 
         สายอ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น หมู่ที่ ๕ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,300 ตารางเมตร ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
7 กันยายน 2564

    -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่สร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านตุ่น 
        อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
24 สิงหาคม 2564

    -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบิด 
         บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2 มิถุนายน 2564

    -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ 
         บ้านสันกว๊าน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2 มิถุนายน 2564

    -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ 
         บ้านตุ่นกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2 มิถุนายน 2564

    -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
         บ้านทุ่งกิ่ว หมู่ที่10 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
25 พฤษภาคม 2564

    -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน 
         บ้านเหล่า หมู่ที่9 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
25 พฤษภาคม 2564

    -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัว หมู่ที่4 
         สายบ้านนางผัดแก้ว งามเมือง ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
25 พฤษภาคม 2564


       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก สายทางบ้านตุ๋นใต้ หมู่ที่ ๑- บ้านทุ่งกิ่วหมู่ที่ ๑๐
           ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวน ๑ โครงการ

1 กรกฎาคม 2565


       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่องการตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหางบ้านตุ่นใต้ หมู่ที่1 -บ้านทุ่งกิ่ว 
            หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

1 มิถุนายน 2565       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๕๑-๐๐๗ 
            สายอ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น หมู่ที่ ๕ พื้นที่ไม่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตารางเมตร ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา งวดที่ ๒

28 มีนาคม 2565


       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่องการตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๕๑-๐๐๘ สายทุ่งดง 
            หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

28 มีนาคม 2565


       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-สายทุ่งดง-รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.51 -008 ม.5 ตำบลบ้านตุ่น

11 มีนาคม 2565


       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-สายอ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.51 -007 
            ม.5 ตำบลบ้านตุ่น ) 

11 มีนาคม 2565


       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างพนังกันดิน บ้านตุ่นใต้ หมู่ที่1  ) 

4 พฤศจิกายน 2564


       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

27 กันยายน 2564


       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
          สายหางบ้านตุ่นใต้ หมู่ที่๑ - บ้านทุ่งกิ่ว หมู่ที่ ๑๐

27 กันยายน 2564

     -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่นเรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 
22 กันยายน 2564


       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด จำนวน 1 บ่อ 
         ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
         ) 

2ึ0 กันยายน 2564


       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
          รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๕๑-๐๐๘ สายทุ่งดง หมู่ที่ ๕ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๘๙๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
         ) 

2 กันยายน 2564


       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
          รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๕๑-๐๐๗ สายอ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น หมู่ที่๕ พื้นที่ ๕,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2 กันยายน 2564

       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)  
         ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
         รายละเอียด
30 สิงหาคม 2564

       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัว หมู่ที่4 สายบ้านนางผัดแก้ว งามเมือง
         รายละเอียด
30 สิงหาคม 2564

       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านเหล่าหมู่ที่9 บริเวณยุ้งฉาง
         รายละเอียด
30 สิงหาคม 2564

       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งกิ่ว หมู่ที่10 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
30 สิงหาคม 2564


       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง การตรวจรับงานพัสดุโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(กระบะ) 
          ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
         รายละเอียด
10 สิงหาคม 2564


       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)  
         ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
         รายละเอียด
18 มิถุนายน 2564

       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารหอวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตตำบลบ้านตุ่น (ธรรมมาสโบราณบ้านตุ่นใต้) 
          หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

         รายละเอียด
11 มิถุนายน 2564


       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีติเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.51-0023   
           สายบ้านตุ่นกลาง หมู่ที่ 2 - สุสานบ้านตุ่นใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุ่น กว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
           ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


         รายละเอียด
8 มิถุนายน 2564

       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 51-010  สายบ้านห้วยลึกสายเก่า หมู่ที่ 6 

         รายละเอียด
25 พฤษภาคม 2564
       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
         รายละเอียด
23 เมษายน 2564
      -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
          ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
         รายละเอียด
7 เมษายน 2564

     -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่นเรื่อง สรุปผลจัดซือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รอบ 6เดือน

 

 
4 เมษายน 2564

      -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 
          หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโล   วัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
         รายละเอียด
29 มีนาคม 2564
      -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 
    -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.51-0023 
29 มกราคม 2564

     -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่นเรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


14 มกราคม 2564


งาน ราชการ หางาน ราชการ 2565 สมัคร งานราชการ หางาน รัฐวิสาหกิจ สมัครงาน  ราชการ 2565 สอบ ราชการ 65 สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ 2565 สอบ งาน ราชการ งาน  ราชการ 2565


งาน ราชการ หางาน ราชการ 2565 สมัคร งานราชการ หางาน รัฐวิสาหกิจ สมัครงาน  ราชการ 2565 สอบ ราชการ 65 สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ 2565 สอบ งาน ราชการ งาน  ราชการ 2565


เปิดสอบ งานราชการ ราชการ หางานราชการ สมัครงานราชการ สอบบรรจุ กพ. ท้องถิ่น  ครู ตำรวจ ภาค ก ภาค ข


เปิดสอบ งานราชการ ราชการ หางานราชการ สมัครงานราชการ สอบบรรจุ กพ. ท้องถิ่น  ครู ตำรวจ ภาค ก ภาค ข