ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น   Welcome to the website of the BanToon Subdistrict Administration Organization   

โทร. 08-2895-7321

อบต.บ้านตุ่น
โทรศัพท์/โทรสาร

๐๕๔-๔๒๓๐๙๘

 

 


 
Visitors

 -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

5 พฤษภาคม 2565
 -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลเก็บรักษากุญแจ ควบคุม บำรุงรักษา การใช้รถส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น

11 มกราคม 2565

 -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

23 พฤศจิกายน 2564

 -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ 
      (สถ. และผถ.4/4)  และเรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ (สถ. และผถ.4/5)

22 ตุลาคม 2564
 -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น

30 กันยายน 2564

 
 -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

14 กันยายน 2564

 
 -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

25 มิถุนายน 2564

 
 -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

21 มิถุนายน 2564


 -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 6 อัตรา

8 มิถุนายน 2564

 -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ตาม พรบ. สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

31 พฤษภาคม 2564

    -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหม้อหมู่ที่ ๕ 
        ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
24 กุมภาพันธ์ 2565

    -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
         บ้านตุ่นใต้ หมู่ที่ 1 อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
2 ธันวาคม 2564

    -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง โครงการก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศาลเจ้าพ่อเรืองโดยก่อสร้างห้องน้ำประชาชน 
         ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
1 ธันวาคม 2564

    -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนดอนกรีตเสริมเหล็ก สายหางบ้านตุ๋นใต้ หมู่ที่๑ -บ้านทุ่งกิ่ว หมู่ที่ ๑๐ 
        ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
27 กันยายน 2564

    -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่มร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นพย.ถ.๕๑-๐๐๘ สายทุ่งดง 
         หมู่ที่ ๕ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๘๙o ตารางเมตร ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
7 กันยายน 2564

    -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นพย.ถ.๕๑-0๐๗ 
         สายอ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น หมู่ที่ ๕ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,300 ตารางเมตร ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
7 กันยายน 2564

    -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่สร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านตุ่น 
        อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
24 สิงหาคม 2564

    -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบิด 
         บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2 มิถุนายน 2564

    -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ 
         บ้านสันกว๊าน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2 มิถุนายน 2564

    -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ 
         บ้านตุ่นกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2 มิถุนายน 2564

    -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
         บ้านทุ่งกิ่ว หมู่ที่10 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
25 พฤษภาคม 2564

    -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน 
         บ้านเหล่า หมู่ที่9 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
25 พฤษภาคม 2564

    -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัว หมู่ที่4 
         สายบ้านนางผัดแก้ว งามเมือง ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
25 พฤษภาคม 2564


       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่องการตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหางบ้านตุ่นใต้ หมู่ที่1 -บ้านทุ่งกิ่ว 
            หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
         ) 

1 มิถุนายน 2565       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๕๑-๐๐๗ 
            สายอ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น หมู่ที่ ๕ พื้นที่ไม่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตารางเมตร ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา งวดที่ ๒
         ) 

28 มีนาคม 2565


       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่องการตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๕๑-๐๐๘ สายทุ่งดง 
            หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
         ) 

28 มีนาคม 2565


       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-สายทุ่งดง-รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.51 -008 ม.5 ตำบลบ้านตุ่น
         ) 

11 มีนาคม 2565


       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-สายอ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.51 -007 ม.5 ตำบลบ้านตุ่น
         ) 

11 มีนาคม 2565


       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างพนังกันดิน บ้านตุ่นใต้ หมู่ที่1 
         ) 

4 พฤศจิกายน 2564


       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
          สายหางบ้านตุ่นใต้ หมู่ที่๑ - บ้านทุ่งกิ่ว หมู่ที่ ๑๐
         ) 

27 กันยายน 2564

     -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่นเรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 
22 กันยายน 2564


       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด จำนวน 1 บ่อ 
         ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
         ) 

2ึ0 กันยายน 2564


       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
          รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๕๑-๐๐๘ สายทุ่งดง หมู่ที่ ๕ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๘๙๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
         ) 

2 กันยายน 2564


       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
          รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๕๑-๐๐๗ สายอ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น หมู่ที่๕ พื้นที่ ๕,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2 กันยายน 2564

       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)  
         ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
         รายละเอียด
30 สิงหาคม 2564

       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัว หมู่ที่4 สายบ้านนางผัดแก้ว งามเมือง
         รายละเอียด
30 สิงหาคม 2564

       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านเหล่าหมู่ที่9 บริเวณยุ้งฉาง
         รายละเอียด
30 สิงหาคม 2564

       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งกิ่ว หมู่ที่10 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
30 สิงหาคม 2564


       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง การตรวจรับงานพัสดุโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(กระบะ) 
          ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
         รายละเอียด
10 สิงหาคม 2564


       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)  
         ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
         รายละเอียด
18 มิถุนายน 2564

       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารหอวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตตำบลบ้านตุ่น (ธรรมมาสโบราณบ้านตุ่นใต้) 
          หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

         รายละเอียด
11 มิถุนายน 2564


       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีติเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.51-0023   
           สายบ้านตุ่นกลาง หมู่ที่ 2 - สุสานบ้านตุ่นใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุ่น กว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
           ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


         รายละเอียด
8 มิถุนายน 2564

       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 51-010  สายบ้านห้วยลึกสายเก่า หมู่ที่ 6 

         รายละเอียด
25 พฤษภาคม 2564
       -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
         รายละเอียด
23 เมษายน 2564
      -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
          ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
         รายละเอียด
7 เมษายน 2564

     -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่นเรื่อง สรุปผลจัดซือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รอบ 6เดือน

 

 
4 เมษายน 2564

      -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 
          หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโล   วัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
         รายละเอียด
29 มีนาคม 2564
      -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 
    -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.51-0023 
29 มกราคม 2564

     -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่นเรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


14 มกราคม 2564


เปิดสอบ งานราชการ ราชการ หางานราชการ สมัครงานราชการ สอบบรรจุ กพ. ท้องถิ่น  ครู ตำรวจ ภาค ก ภาค ข


เปิดสอบ งานราชการ ราชการ หางานราชการ สมัครงานราชการ สอบบรรจุ กพ. ท้องถิ่น  ครู ตำรวจ ภาค ก ภาค ข


กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ วุฒิ ป.ตรี 406 อัตรา  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 65 - งานราชการฟรี หางานราชการ สอบราชการ  สอบตำรวจ


สอบท้องถิ่น กำหนดการในการสอบท้องถิ่น อัตราว่าง 65 ตำแหน่ง 4,157 อัตรา  รับสมัครช่วงเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน - งานราชการฟรี หางานราชการ สอบราชการ  สอบตำรวจ