มาตรการต่างๆ

 
-:- นโยบายไม่รับของขวัญ งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด

     จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

-:- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

-:- มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารส่วนท้องถิ่น

     สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างภารกิจ

     ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

-:- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

     ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

-:- มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและ

     ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

-:- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

-:- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น

     ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

-:- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

-:- กำหนดนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม

-:- ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น

     อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

-:- เจตจำนงในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

-:- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

-:- มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

     ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

-:- การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ

     ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น