ประจำปี 2565
ประกาศเรียกประชุมสภา  ประจำปี พ.ศ.2565

 

> ประกาศเรียกประชุมสภา สมัย 1 ปี 65
> ประกาศเรียกประชุมสภา สมัย 2 ปี 65
> ประกาศเรียกประชุมสภา สมัย 3 ปี 65
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา65
> ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาปี65
หนังสือเชิญประชุมสภา และหนังสือประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565> หนังสือเชิญประชุมสภาฯ ครั้งแรก ปี 2565
> หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยที่ 1 ปี 2565
> หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยที่ 2 ปี 2565
> หนังสือเชิญประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2565


รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนบ้านตุ่น ประจำปี 2565


> รายงานการประชุมสภาครั้งแรก ปี65
> รายงานการประชุมสภา ครั้ง1 ปี65
> รายงานการประชุมสภา ครั้งที่ 2 ปี65
> รับรองรายงาน ครั้งแรก_สมัย1 ปี65
> รับรองรายงานประชุม สามัญ 2 ปี65
 
ประจำปี 2564
ประกาศเรียกประชุมสภา  ประจำปี พ.ศ.2564
 


> ประกาศเรียกประชุมสภา สมัย 1 ปี 64
> ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยที่ 2 ปี2564
> ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยที่ 3 ปี2564
> ประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564
> ประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2564

หนังสือเชิญประชุมสภา และหนังสือประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2564


> หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยที่ 1 ปี 2564
> หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยที่ 2 ปี 2564
> หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยที่ 3.1 ปี 2564
> หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยที่ 3.2 ปี 2564
> หนังสือเชิญประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564
> หนังสือเชิญประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2564

รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนบ้านตุ่น ประจำปี 2564


> รับรองรายงานประชุมสมัย 1 -64
> รายงานการประชุมสภา 64 สมัย2 -14 พ.ค.64
> รายงานการประชุมสภา 64 สมัย 3 ครั้ง1- 3- ส.ค.-64
> รายงานการประชุมสภา 64 สมัย3 ครั้งที่ 2-13-ส.ค.-64
> รายงานการประชุมสภา สมัยวิ1-2564-5 ก.ค.64
> รายงานการประชุมสภา สมัยวิ2-2564-13 ก.ย.64
ปิดประกาศรายงานประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น ประจำปี 2564

> ประกาศปิดรายงานประชุมสมัยที่ 1 ปี 64
> ประกาศปิดรายงานประชุม สมัยที่ 2  ปี 64
> ประกาศปิดรายงานประชุม สมัยที่ 3.1 ปี 64
> ประกาศปิดรายงานประชุม สมัยที่ 3.2 ปี 64
> ประกาศปิดรายงานประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564
> ประกาศปิดรายงานประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2564

 
ประจำปี 2563

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2563