กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
d

-:- หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้ครพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


-:- ะเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านตุ่น พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มครั้งที่ 6 พ.ศ.2562


-:- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่6) พ.ศ.2552


-:- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน พ.ศ.2548


-:- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

-:- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่7) พ.ศ.2562

-:- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549

-:- พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (ฉบับที่8) พ.ศ.2556

-:- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

-:- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ.2543

-:- พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546

-:- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

-:- พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2556

-:- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
     และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547

-:- พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

-:- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547

-:- รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านตุ่น ครั้งที่1 พ.ศ.2563


-:- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559


-:- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561


-:- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่2) พ.ศ.2562


-:- แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ