คู่มือประชาชน
ประกาศ
ปกและคำนำ 
  รายละเอียด

ที่มา วัตถุประสงค์ คำกำจัดความ แนวคัดและหลักการและประโยชน์ที่ได้จากการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน (ส่วนที่ 1) 
  รายละเอียด

       สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น
  • การขอต่ออายุใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  •   รายละเอียด

  • การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ ื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
  •   รายละเอียด

  • การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
  •   รายละเอียด

     กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น