งานบุคลากร

> คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน
   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น

> คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน
   กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น

> คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน
   กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น

> ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 2564-2566

> ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 2564-2566 ฉบับปรับปรุง 

> แผนอัตรากำลัง-3-ปี-2564-2566 


> แผนอัตรากำลัง-3-ปี-2564-2566 ปรับปรุง 


> เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย

> การมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น

> คำสั่ง การมอบอำนาจหน้าที่ให้รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น

> คำสั่งการมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

> คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

> คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

> ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น