-:- การเผยแพร่ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการมาใช้สิทธิเลือกตั้ง
                                                                                                                                                                     5 ตุลาคม 2564

-:- ใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอ/เขตเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
                                                                                                                                                                     6 ตุลาคม 2564


-:- ใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เขตเลือกตั้งที่....อำเภอ/เขตเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
                                                                                                                                                                     6 ตุลาคม 2564

 
-:- หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส าหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
                                                                                                                                                                     6 ตุลาคม 2564

 
-:- คู่มือ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
                                                                                                                                                                     6 ตุลาคม 2564-:- ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
                                                                                                                                                                     6 ตุลาคม 2564

 
 

 
-:- ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิก+นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น
                                                                                                                                                                     6 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ (สถ. และผถ.4/4)  
  และเรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ (สถ. และผถ.4/5)
อ่านรายละเอียด
 
                                                                                                                                                                        22 ตุลาคม 2564