ปี 2563


  -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563

2 เมษายน 2563


  -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกาศเจตจำนงในป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

1 พฤษภาคม 2563


  -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลบ้านตุ่น อำเเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

25 พฤษภาคม 2563


  -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง การติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
  
 
17 มิถุนายน 2563

  -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารหอวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชุมชน
     ตำบลบ้านตุ่น (ธรรมมาสโบราณบ้านตุ่นใต้)
22 มิถุนายน 2563
 
ปี 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

28 มิถุนายน 2562


 -:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี .2563     

29 พฤศจิกายน 2562