ข้อมูลบ้านสันกว๊าน หมู่ที่ 8

นายชาติชาย  อูปแก้ว

ผู้ใหญ่บ้าน


นายพงษ์  ข้าวทวี

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน


นายประสิทธ์  ยะตา

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน


นายอุดม  ใจกล้า

ผ.ร.ส.


นายสมชาย  สิทธาทิพย์

ส.อบต


นางมณฑา  ห่วงวงค์

ส.อบต

 
หมู่บ้านต้นแบบ

ตำบลบ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา เป็นตำบลต้นแบบในด้านการรณรงค์ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล ดังเช่น ชุมชนบ้านสันกว๊าน หมู่ 8 ต.บ้านตุ่น ได้รับการประกาศเป็นหมู่บ้านต้นแบบระดับจังหวัดในการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล เมื่อปี 2559 ที่ผ่านมานี้..นำโดย นายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า นายก อบต.บ้านตุ่น ทีมงาน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านเป็นแกนนำขับเคลื่อน ที่สำคัญผู้นำเหล่านี้ยังปฏิบัติเป็นตัวอย่าง ต้นแบบในการเลิกเหล้าอีกด้วย
 
หน้าบ้านน่ามองบ้านสันกว๊าน

วันนี้เป็นการเปิดหมู่บ้านหน้าบ้านน่ามองบ้านสันกว๊าน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ชาวชุมชนสันกว๊านได้ต้อนรับท่านณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้เกียรติมาเยี่ยมชุมชนในวันนี้

ปีพ.ศ 2341 เป็นปีที่ได้มีการจัดตั้งหมู่บ้านสันกว๊าน เป็นระยะเวลามานานกว่า 220 ปี เป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ไป เดิมชาวบ้านได้อพยพมาจากจังหวัดลำปางมาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมกว๊านพะเยา ทางฟากทิศตะวันตก จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านสันกว๊าน ปัจจุบันมีครัวเรือนจำนวนทั้งสิ้น 151 ครัวเรือน มีประชากร 514 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรและรับจ้าง 
บ.สันกว๊าน หมู่ 8 ต.บ้านตุ่น

วันนี้..ได้มีการมอบรางวัลดีเยี่ยมดีเยี่ยมให้กับบ้านสันกว๊านเป็นหมู่บ้านหน้าบ้านน่ามอง ชุมชนบ้านสันกว๊านจะยังคงร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาปรับปรุงรักษาความสะอาด ความสวยงาม และความปลอดภัยของหมู่บ้านเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน และเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยาเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป...
 

หน้าบ้าน น่ามอง บ.สันกว๊าน